שלמה חזו - המרכז לחדשנות פיננסית

הסכם התקשרות לקבלת מידע ואיתור כספים

 

להורדת הקובץ להדפסה לחץ כאן -

הסכם התקשרות לקבלת מידע ואיתור כספים  שנערך ביום _____________

 

בין:  חזן שלמה                                                   לבין :  שם מלא    

ת.ז. 054599766                                                               ת.ז.

ת.ד. 6014  כפר סבא מיקוד 44641                                 כתובת :

טל :                                                                                טל בית :                                  טל נייד    

                                                                                         דוא'ל :            

להלן הסוכן הפנסיוני מצד א'                              להלן  הלקוח     מצד ב'

והואיל והסוכן הפנסיוני מציע ללקוח שרותי איתור כספים  ו /או  /החזר כספים ו/ או השקעתם 

והואיל שהלקוח מעונין  שהסוכן  הפנסיוני יאתר עבורו הכספים המגיעים לו כאמור ולפי בחירתו  גם יבצע החזר כספים  והשקעתם  מחדש לפי צרכי הלקוח , לפי התנאים והתמורה כפי שנקבע בהסכם זה .

לפיכך הוסכם הוצהר   הותנה  ונקבע בין הצדדים כדלהלן :

1. הלקוח  יחתום על טופס יפוי כוח  ומינוי סוכן בשמו  או  בשם המנוח (שם מלא )  _________________ז"ל ת.ז._______________     , בעבורו מבוקש השרות באמצעות קרובו __________________ת.ז. ______________, זאת לצורך  קבלת מידע מהגופים הפיננסים  הרלבנטים בישראל .

2. הסוכן הפנסיוני יפנה הוא או מי מטעמו ל גופים הפיננסיים הרלבנטיים  הפועלים בישראל לצורך איתור כספים להם הלקוח זכאי בבנקים , חברות ביטוח , קרנות פנסיה , בתי השקעות ו/אחר  במסגרת חסכונות , פקדונות , ני"ע  , קרנות נאמנות או פק"מ , פוליסות ביטוח, קופות גמל , קרנות השתלמות , קרנות פנסיה , ואחר . כל זאת בעבורו או בעבור קרובו .

3. הלקוח ישלם בגין השירות  הנ"ל  לסוכן הפנסיוני  לפי היקף השרות  שיבוצע  עבורו  בפועל לפי  דרישתו  . הלקוח מסכים בזאת ותתחייב לשלם בגין השירות,  בהתאם להיקף השירות שיקבל בפועל מצד א'   

3א. דמי פתיחת תיק בסך 350 ש"ח + מע"מ

3ב. דמי איתור כספים על בסיס הצלחה בלבד באיתור -15% +מע"מ

3ג. דמי איתור והחזר כספים  מהגוף הפיננסי 20% + מע"מ(  15%+ מע''מ   בעת האיתור  ועוד  5% ּ מע''מ במועד הגשת בקשה  לקבלת הכספים בפועל

3ד. דמי איתור כספים,   החזר כספים  והשקעתם או העברתם לגוף אחר לפי בחירת הלקוח 21% + מע"מ

3ה. במועד מילוי טופס זה חתום ישולמו דמי הרישום (סעיף  3 א' בהסכם)  . במועד איתור הכספים ובמעמד מסירת דיווח ללקוח ישולם התשלום  בגין האיתור (סעיף 3 ב' בהסכם ).במועד  הגשת בקשה של   הלקוח לקבלת הכספים  ישולם הפרש  התשלום לבקשה למשיכת הכספים

 ( סעיף   3 ג'  בהסכם ) , ובמידה שהלקוח יבחר להשקיע הכספים  חלקם או  במלואם באמצעות צד א'  ישולם   1%  בגין שרות זה ( סעיף 3 ד' בהסכם  ) .

4. צד א' ימסור לצד ב' דיווח בכתב שיכלול את פרטי הזכאות  שלו או של קרובו  בבנק , בחברת הביטוח , בבית ההשקעות או קרן הפנסיה ואת הסכומים העומדים לרשות   צד ב' ובמועד זה יהיה זכאי לעמלת  האיתור . יתר העמלות  לפי הביצוע בפועל .

5. במידה שצד ב'  הינו יורש חוקי המעונין בשרותי החברה כיורש או מוטב , בכפוף לצירוף תעודת פטירה של המנוח ז"ל , צו ירושה או צו קיום צוואה או ירושה צד א' יבצע עבורו את פעולות האיתור כנדרש בזאת .ובמידה  שכל יורשי המנוח יחתמו יחדיו על בקשה זו  יבוצע גם הליך  החזר או פידיון  הכספים מהגוף הפיננסי  הרלבנטי .  יצויין כי כל האמור לעיל , הינו  כאשר קיימת הסכמה בין המוטבים  או היורשים לביצוע פעולת  האיתור והפדיון   על ביצוע פדיון .

6. יצויין ויודגש כי השרות לפי הסכם זה   אינו כולל  הליכים משפטיים להוצאת  כספים  מגוף  פיננסי זה או אחר ואין מחויבות מצד א' לביצוע הליך פדיון במצב של חילוקי דעות או מאבק בין  בעלי  פוליסה משותפים המצויים בחילוקי דעות ,  מבוטחים משותפים המפולגים ביניהם  , זוגות בהליך גירושין  או בעקבותיו ,  יורשים או מוטבים  המצויים במחלוקת או מי שמצוי בהליך משפטי כלשהו בעניני כספים הרלבנטי להוצאת כספים  .

7. לצורך קבלת  השירות  יש לשלוח  צילום ת.ז. של הלקוח בצירוף יפוי הכח וכתב מינוי הסוכן דלעיל חתום בידי הלקוח ובצירף שם ות.ז. במקרה של קרוב משפחה מדרגה ראשונה שנפטר בצירוף שיק ע"ס 350 שקל + מע"מ = 406 שקל  לת.ד. 6014  כפ"ס מיקוד 44641

ולראיה באנו על החתום  :                 

        _________________                                                                __________________

               צד א' שלמה חזן                                                                           צד ב'  - הלקוח :


לחץ להזמנת ספרו של שלמה חזן

 

ליצירת קשר עם ד"ר שלמה חזן  09-8809013  לחצו לטופס יצירת קשר 054-6900052 שלמה חזן

שלמה חזן בפייסבוקהבלוג של שלמה חזן English homepage

 

   לחץ לפוסטים בקפה דה מרקר