1 x הכפלת כרטיסים
0.00 ₪
סך הכל 0.00 ₪
1
X

הכנסת אורחים רשב"י מירון

הכנסת אורחים רשב"י מירון
1 x הכפלת כרטיסים
0.00 ₪
סך הכל 0.00 ₪
1
X

כתובת למשלוח חשבונית
Shipment
כתובת למשלוח המוצר
פרטי המשלוח זהים לפרטי החשבונית
הוסף כתובת
שם מקט מחיר כמות הנחה סך הכל לתשלום
סה"כ עלות כרטיסים (לפני בונוסים)
   
סך הכל לתשלום:
0 ₪
0 ₪

בחירת אמצעי תשלום

אנו מתנצלים - לא הוגדר אמצעי תשלום מתאים להזמנה שלך. בבקשה

שם פרטי
שם משפחה
טלפון
רחוב
מס' בית
עיר *
גורם מפנה
affiliate
גורם מפנה
אשר את תנאי ההגרלה

תנאי השירות

בס"ד

תקנון מבצע:  הגרלה על פרס כספי

עורכת ההגרלה הכנסת אורחים רשב"י מירון – ע"ר 580031953

 • מבוא והגדרות
  • עורכת ההגרלה – הכנסת אורחים רשב"י מירון (ע"ר) עורכת מבצע לקידום תרומות אשר תנאי ההשתתפות בו מפורטים בתקנון זה. (להלן: "הכנסת אורחים רשב"י מירון" ו/או "עורכת ההגרלה" ו/או "העמותה")
  • "ההגרלה" או ה"מבצע" - הגרלות הנערכות על ידי עורכת ההגרלה, בהתאם להוראות תקנון זה.
  • "המפקח" - עו"ד: בנימין מיצמכר מרחוב: שדרות רמז 8 בני ברק נייד: 052-8888893 פקס: 072-3377338דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • המשתתפים -
  • "משתתף" כל מי שמטרות העמותה קרובות לליבו ומעוניין ליטול חלק.
  • כל אדם מעל גיל 18 זכאי להשתתף במבצע.
  • ההשתתפות בהגרלה אסורה על עובדיה ומנהליה של עורכת ההגרלה, שותפיהם ובני משפחותיהם. וכן על עוזרת עורכת ההגרלה במידה ותהיה אחת כזו. וכן על המפקח על ההגרלה, בני משפחתו, עובדיו, ו/או מנהליו ו/או שותפיו, והכל על פי המוגדר בהיתר ההגרלה הכללי.
  • לא קיימת הגבלה על מספר הפעמים שמשתתף זכאי לקחת חלק במבצע.
  • משתתפים אשר לא יעמדו בתנאי ההשתתפות ו/או ינקטו בפעולות בחוסר תום לב על מנת לזכות בפרסים וכן משתתפים אשר פרטיהם האישיים לא מולאו במלואם ו/או יתבררו כשגויים, יפסלו וזכאותם לפרסים תבוטל על פי שיקול דעתה של העמותה.

 

 • פרשנות
  • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, לרבות בעיתונות הכתובה, האלקטרונית ו/או המשודרת, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
  • בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד והוא מתייחס גם לנקבה.
  • החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינם לשם נוחות בלבד ולא ישמשו לצורכי פרשנות.

 

 • מבצע "הגרלה" –כללי
  • תחילת המבצע: 27.04.2022
  • סוף המבצע – לא יאוחר מיום 27.7.2022
  • פרסום: פרסומים אודות המבצע יפורסמו, בעיתונות ארצית ומקומית, רדיו ותיבות דואר.
  • מועדי עריכת ההגרלות הם כדלהלן; לא יאוחר מ- 27.7.2022
  • מקום עריכת ההגרלה : במשרדי העמותה
  • ההגרלה תבוצע במשרדי העמותה בפיקוח העו"ד המפקח על ההגרלה (לעיל ולהלן: ה"מפקח")

 

 • ההגרלה ואופן ביצועה
  • העמותה תערוך את ההגרלה (בשידור חי) בתום תקופת המבצע, ולא יאוחר מ- 90 יום מתחילת המבצע כמפורט בסעיפים 4.1 ו-4.2 לתקנון זה (להלן: "מועד ההגרלה").
  • ההגרלה תבוצע במשרדי העמותה, בפיקוח העו"ד המפקח על ההגרלה. באמצעות הגרלה ממוחשבת.
  • ההגרלה תתקיים בנוכחות המפקח על ההגרלה, רבני הארגון והנהלת העמותה
  • תוצאות ההגרלה יפורסמו בשידור חי ובאתר המבצע וכן תישלח לזוכה הודעה בדבר הזכייה.
  • העמותה ו/או מי מטעמה יצור קשר באמצעות מספר הטלפון שעלה בגורל עם הזוכים שעלו בגורל, ויודיע להם על זכייתם בהגרלה.
  • זוכה אשר לא יושג באמצעות הטלפון במשך 2 ימי עבודה מיום הניסיון הראשון להשיגו, תשלח אליו הודעה בדואר רשום + אישור מסירה.
 • שינוים בהגרלה
  • למרות האמור בסעיף 4 לעיל או בכל הודעה שהעמותה תפרסם, בכל מקרה שהעמותה תראה לנכון לעשות כן, לפי שיקול דעתה המוחלט, תהיה היא רשאית לדחות או להקדים את מועד ההגרלה (היום ו/או השעה), ו/או לשנות את מקום ההגרלה, שנקבעו בתוכנית זו ו/או בהודעה שתפורסם מטעם העמותה, באופן שהעמותה תמצא לנכון, לפי שיקול דעתה המוחלט, בכפוף לאישור המפקח ובכפוף להוראות כל דין. בכפוף למגבלת תקופת ההגרלה האמורה בסעיף 4.
  • העמותה תהיה רשאית לבצע כל שינוי בפרטי המבצע ו/או ההגרלה לרבות משך המבצע או תחילתו, תנאי ההשתתפות, הפרסים ואופי המבצע והכל לא יאוחר ממועד פרסום תכנית ההגרלה ו/או פרסום לגבי מועד ביצוע ההגרלה. מובהר כי כל שינוי כאמור יהווה חלק בלתי נפרד מתכנית הגרלה זו והוראות השינוי יגברו על הוראות תכנית זו ככל שתהיה סתירה ביניהם. הוראות השינוי ימצאו בצמוד לתכנית ההגרלה במשרדי העמותה.
  • העמותה שומרת לעצמה את הזכות לעכב ו/או לבטל את ההגרלה אם יש בהתנהלות המשתתפים במבצע משום הפרה של הוראות תקנון זה ו/או הזכייה נעשתה תוך מעשה עבירה, מרמה או שלא כדין. בכפוף למגבלת תקופת ההגרלה האמורה בסעיף 4.
 • הפרס
  • המשתתף אשר יעמוד בתנאי ההשתתפות המפורטים בתכנית זו, ושמו יעלה בהגרלה כשם הזוכה בפרס, יזכה בפרס שבו עלה שמו בגורל
  • העמותה תקבע את אופן מימוש הפרס.
  • התמונות שפורסמו הן להמחשה בלבד
 • מימוש הפרס
  • מימוש הזכייה בפרסים – יתבצע בפגישה במשרד עו"ד המפקח על ההגרלה והצגת תעודת זהות על מנת לקבל את פרס הזכייה. זוכה אשר לא יגיע לאסוף את הפרס בתקופה של חודש מיום הזכייה, לא יהיה זכאי לקבל את הפרס.
  • כתנאי לקבלת הפרס יידרשו הזוכים להגיע עם תעודת הזהות ולהזדהות בפני נציג העמותה על ידי הצגת תעודה מזהה, ולחתום על קבלת הפרס.
  • העמותה ו/או מי מטעמה אינם מתחייבים למועד קבלת הפרס ליום ולשעה הנוחים לזוכה, אלא לשעות פעילות משרדי העמותה, או העסק שתרם את הפרס
  • אין באפשרות הזוכה להמיר או לשנות את הפרסים וצורת מסירתם בכל אופן שהוא.
  • הזכייה בפרסים אינה כוללת הובלה והרכבה
  • האחריות על איכות וטיב הפרסים היא על תורם המוצר בלבד.

 

 • כללי
  • תקנון זה מסדיר את תנאי ההשתתפות במבצע ומהווה התחייבות חוזית בלעדית תקפה ומחייבת של כל משתתף.
  • תקנון ההגרלה ימצא במשרדי העמותה בכתובת רחוב בעל התניא 3 ביתר עילית וניתן יהיה לעיין בו בתיאום מראש ובשעות הקבלה המקובלות ללא כל תמורה.
  • הזכות להיכנס להגרלה, הינה לאחר שהתשלום על הכרטיס יתקבל בפועל אצל עורכת ההגרלה.
  • המשתתף ו/או הרוצה להשתתף מסכים ומתחייב כי כל תקלה, איחור וכל כיו"ב שמקורם בין היתר במלחמה, שביתה, שיבושים במערכות התקשורת הטלפוניות והממוחשבות ו/או כח עליון לא יחשבו כלל להפרה של תקנון זה.
  • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
  • בהשתתפותו במבצע מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף כי קרא את התקנון, הבין את תוכנו וכי הוא מקבל עליו את הוראותיו.
  • כל מס, ניכוי או דרישה לתשלום מס, מכל סוג שהוא, תהייה באחריות הזוכה ועל חשבונו בלבד העמותה תהיה רשאית להעביר לשלטונות המס, אם יידרש לכך על פי דין, את פרטי הזוכים ולא תהיה חייבת בתשלום מס כלשהו בקשר לזכייה, למעט אם מוטלת עליה חובה על פי דין לעשות כן.
  • ע"פ פסק הרב המלווה את העמותה, מותר ואף מצווה להשתתף מכספי מעשרות.
  • עבור רכישת כרטיסי הגרלה אין אפשרות לקבל קבלה המוכרת למס לפי סעיף 46.
  • הובלה והרכבה של הזכייה, באחריותו ועל חשבונו של הזוכה.

 

 • פיקוח
  • המפקח יהיה אחראי לטיפול בפניות המשתתפים, להכריע בכל מקרה של אי הבנה, ספק או קושי לרבות בפרשנות התקנון וכן להכריע בכל מחלוקת בי עורכת ההגרלה לבין זוכה, מועמד לזכייה או טוען לזכייה.
  • לכל משתתף תישמר הזכות לפנות לביהמ"ש בכל מקרה בו ימצא לנכון לערער על החלטת המפקח

 

 • פסילות ערעורים והשגות
  • בכל מקרה של טענה, תביעה ו/או דרישה, תהיה למפקח סמכות בלעדית להכריע בכל מחלוקת בין העמותה לזוכה או הטוען לזכייה או ללקוח המשתתף במבצע.
  • המפקח רשאי לפסול כל משתתף זוכה ולשלול זכייתו במקרה של הפרת האמור בתקנון זה ו/או במקרה של התנהגות שלא בתום לב, מרמה, זיוף וכדומה.
  • על אף האמור תישמר זכותו של המשתתף שנפסל להגיש ערעור על ההחלטה לבית המשפט.
סמינר חול
פרסום
מוקד
אחר
מסיבת תה
utm
טיוטה
שיחות נכנסות/יוצאות
affiliate history
oldorder
utm_source
utm_campaign
utm_medium
utm_content
utm_term
leadid
בהזמנה שלך אין מוצרים שניתן לרכוש